Proiectul Promultilingua

PRO-MULTILINGUA – Transfer de inovaţie în domeniul comunicării profesionale multilingve (LLP-LdVToI-2008RO-025, 240.000 EURO).

În acest moment, una dintre marile provocări ale Europei lărgite este crearea de noi instrumente menite să deschidă calea spre o înţelegere şi o cunoaştere superioară a limbillor şi culturilor sale (limbi şi culturi înţelese atât în sensul lor larg care le aşează pe un spaţiu geografic distinct, cât şi în sensul mai restrâns de limbă/ cultură de întreprindere /profesională). O înţelegere şi o cunoaştere mai bună a limbilor şi culturilor permite ameliorarea considerabilă a calităţii schimburilor economice şi interumane. Cele 29 de produse CDRom ce stau la baza prezentei propuneri de transfer de inovaţie şi-au dovedit deja pe deplin eficacitatea în Europa fiind promovate de numeroase asociaţii/ organizaţii profesionale (sectoriale şi altele), organizaţii patronale, de formatori şi întreprinderi private, fiind implementate cu succes în Belgia, Cehia, Spania, Franţa, Germania, Slovenia, Polonia, Ungaria şi Marea Britanie (v. www.plurilingua.com).

PRO-MULTILINGUA propune producerea a încă 4 module multimedia de Comunicare interculturală , bazate din punct de vedere tehnic şi didactic pe conţinutul celor 18 + 11 module dezvoltate între 2000-2005 (Leomep-Multi şi COM-I-N-Europe, 2 proiecte LdV), pe rezultatele cercetărilor Leomep 1998-2000 (proiect LdV) precum şi pe experienţa partenerilor cheie ai Universităţii Hasselt (Centrul de lingvistică aplicată, autorul a trei dintre proiectele care stau la baza actualei propuneri şi pe Brainlane (actualmente CommArt International) partenerul belgian în domeniul informatic care a dezvoltat sistemul autor al celor 29 de unităţi CDRom Plurilingua. PRO-MULTILINGUA îşi propune să extindă proiectul de cunoaştere şi înţelegere a altor limbi şi culturi prin includerea limbii române în circuitul limbilor folosite pe plan european (atât ca limbă sursă, cât şi ca limbă ţintă).

Acest lucru va facilita interacţiunea la nivelul activităţilor economice dintre România şi ţările în care franceza şi germana sunt cunoscute ca limbi vehiculare: Franţa, Belgia, Austria, Germania, Elveţia, Luxemburg. Importanţa economică a contactelor şi a schimburilor României cu aceste ţări este în mod vizibil mult mai mare decât în urmă cu 10 ani, daca luăm în considerare interesul manifestat de investitorii francofoni sau germanofoni în România în ultimii ani (V. www.investir-roumanie.com). Alegerea limbilor franceză şi germană pentru această prim transfer de inovaţie spre România nu exclude limba engleză şi nu încearcă să diminueze importanţa acesteia în comunicarea internaţională, ci respectă, pur şi simplu o ordine a urgenţelor, aşa cum sunt ele definite de mediile de afaceri româneşti în care este recunoscută creşterea interesului investitorilor francofoni şi germanofoni pentru spaţiul economic şi de afaceri românesc, mai ales pentru cel transilvan.

Concret, PRO-MULTILINGUA propune să realizeze într-o primă etapă, traducerea modulelor francez şi german ale Leomep-Multi şi COM-I-N-Europe (Plurilingua) în limba română şi adaptarea lor la spaţiul cultural românesc. După realizarea acestei etape, limba şi cultura română vor deveni la rândul lor sursa pentru transpunerea şi adaptarea aceloraşi module spre alte limbi. La experienţa şi succesul european ale autorilor PLURILINGUA se adaugă acum expertiza cercetătorilor lingvişti şi informaticieni clujeni care, prin adăugarea a 4 noi module în care va intra limba română, vor spori vizibilitatea internaţională a acesteia şi vor face şi mai atractivă oferta Plurilingva în Europa Centrală şi de Est. Toate aceste garanţii tehnice şi ştiinţifice care stau la baza actualei propuneri, precum şi modul în care aceasta se raportează din punctul de vedere al relevanţei la obiectivele generale ale Programului şi la priorităţile apelului, precum şi la obiectivele operaţionale, contribuţia sa la priorităţile europene ale LdV ale precum şi raportarea la priorităţile naţionale (V. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4) constituie garanţii ale realizării cu succes a proiectului PRO-MULTILINGUA care va avea cu siguranţă un impact pozitiv în spaţiul limbii şi culturii române. O garanţie cel puţin la fel de solidă este şi faptul că în decembrie 2004 (Maastricht – NL), cele 29 de CDRom-uri Plurilingua au fost declarate printre primele 32 de produse din întreaga istorie a Programului Leonardo da Vinci într-o competiţie cu peste 4000 de produse propuse spre nominalizare de către Agenţiile naţionale europene. Sistemul autor utilizat pentru dezvoltarea celor 29 de CDRom-uri Plurilingua şi-a dovedit deja calitatea, supleţea şi eficacitatea precum şi gradul mare de atractivitate în Europa şi este pregătit să implementeze în cadrul proiectului PRO-MULTILINGUA următoarele 4 module care să conţină şi limba română.

Mai mult, înfiinţarea, în cadrul aceluiaşi parteneriat a unui Centru internaţional de formare în managementul comunicării profesionale multilingve pentru cadre cu răspundere în firme cu activitate internaţională, va asigura proiectului un efect multiplicator internaţional care va creşte in timp şi va crea baza unor noi dezvoltări in domeniul formării profesionale continue.

Profesor Mihaela TOADER,

Director de proiect